beschermingsmateriaal voor ambulante zorgverleners vanuit federale overheid

  • 19 mei 2020

Brief vanuit de Federale Overheid

We wensen u te informeren over de aanpak en stand van zaken betreffende de distributie van beschermingsmateriaal voor zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg.

1) Algemeen kader tot de hervatting en uitvoering van veilige gezondheidszorg

Naar aanleiding van het besluit van de Nationale Veiligheidsraad van 24/04/2020 betreffende het kader van de exit-strategie, heeft u op 30 april reeds een brief ontvangen waarin de aanwijzingen worden gegeven over hoe en onder welke voorwaarden de ambulante zorg vanaf 4/05/2020 kan worden hervat. Deze brief en de richtlijnen voor de geleidelijke hervatting van de ambulante zorg in een privépraktijk zijn beschikbaar op het volgende adres: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-heropstarten-van-ambulante-zorgverstrekking-eenprive-praktijk

2) Verdeling van beschermingsmateriaal door de overheid

In de interfederale Risk Management Group zijn de voorbije weken afspraken gemaakt over het vereiste beschermingsmateriaal al naargelang de setting en het type activiteit, alsook over welk overheidsniveau in zou staan voor welke sector of beroepsgroep. Voor de zorgverleners in de ambulante zorg die gefinancierd worden door de ziekteverzekering, zal het federaal niveau instaan voor het leveren van materiaal.

Vooraf dient te worden herinnerd dat er nog steeds globale problemen bestaan inzake de handel en aankoop van beschermingsmateriaal. Zolang deze problemen aanhouden, en zelfs al vragen wij aan het werkveld om zelf ook maximale inspanningen te doen om het nodige materiaal te verwerven, wenst de overheid zo goed als mogelijk haar rol op te nemen in het ter beschikking stellen van materiaal. Vanzelfsprekend botst ook de overheid zelf daarbij op moeilijkheden. Ons doel vandaag is om u op de hoogte te stellen van de logica die wij momenteel hanteren bij het organiseren van de verdeling van de maskers en hoe deze in de komende weken zal worden uitgevoerd.

▪ Deze brief betreft enkel de ambulante zorg in de privépraktijk. Voor wat betreft de ziekenhuizen en de triage- en staalafnamecentra is er eveneens een systeem van belevering voorzien.

▪ Ten aanzien van de ambulante zorg zet de overheid momenteel in de eerste plaats in op het verdelen van chirurgische maskers, met uitzondering van de tandartsen aan wie FFP2-maskers zullen worden geleverd.

▪ Bij de verdeling wordt rekening gehouden met een beginsel van gelijke behandeling tussen de beroepsgroepen, maar ook met een zuinige verdeling, voor zover deze binnen de grenzen van de beschikbare voorraden blijft. De beroepen zijn ingedeeld in 3 categorieën, in overeenstemming met de meest voorkomende praktijk:

  •  2 maskers per dag voor de beroepsgroep die patiënten voornamelijk in hun privépraktijk ontvangen;
  •  4 maskers per dag voor de beroepsgroep die consultaties in hun privépraktijk combineren met huisbezoeken;
  • 8 maskers per dag voor de beroepsgroep die voornamelijk bij hun patiënten thuis werken.

Het aantal maskers is afgerond om complete dozen te kunnen verdelen zodoende de logistieke last en het risico op besmetting tot een minimum te beperken. We zijn ons ervan bewust dat deze classificatie misschien niet overeenkomt met uw specifieke situatie, maar het leek ons de meest rechtvaardige tussen de verschillende gezondheidsberoepen, rekening houdend met de informatie waar wij vandaag op overheidsniveau over beschikken.

▪ De verdeling van de maskers per beroepsgroep wordt in principe per periode van 8 weken bepaald, al kan daar om geldige redenen van afgeweken worden. We merken op dat voorafgaand aan 4 mei er reeds leveringen waren gebeurd aan de huisartsen, de tandartsen, thuisverpleegkundigen, de vroedvrouwen aan huis, alsook de kinesitherapeuten voor wie wij over gegevens beschikten dat zij respiratoire aandoeningen behandelen en vervolgens al de kinesisten in privépraktijken.

De distributie volgend op de heropstart van de activiteiten op 4 mei is alvast begonnen. De eerste beroepen die sinds 4 mei een levering hebben ontvangen zijn de artsen-specialisten in de privépraktijk. Zij zullen gevolgd worden door achtereenvolgens de huisartsen, apothekers en farmaceutischtechnisch assistenten in de apotheek, de vroedvrouwen, de tandartsen in privépraktijken en de mondhygiënisten, de podologen, de audiciens, de ergotherapeuten, de kinesitherapeuten in de privépraktijk, de diëtisten, de logopedisten, de klinisch psychologen en de klinisch orthopedagogen, de aan de thuisverpleegkunde verbonden zorgkundigen en de thuisverpleegkundigen.

▪ Per beroepsgroep hebben wij lijsten van individuele zorgverleners gemaakt die recht hebben op een levering. Deze lijsten zijn samengesteld door een koppeling van de gegevens waarover het DG Gezondheidszorg beschikt met de activiteitsgegevens waarover het RIZIV beschikt, alsook de gegevens betreffende de activiteit vanuit het RSZ en het RSZV (Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming). Het is mogelijk dat deze lijsten bepaalde tekortkomingen hebben die het gevolg zijn van het feit dat we binnen de overheidsdiensten niet altijd over alle meest actuele informatie beschikken. Deze lijsten worden vervolgens overgemaakt aan de actoren die bevoegd zijn voor de distributie van het materiaal naar de provincies of gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de correcte, finale aflevering aan de zorgverstrekker.

▪ Wij wensen de communicatie inzake de leveringen te verbeteren. We merken op dat het tot op heden niet eenvoudig is geweest om goed te communiceren omwille van onzekerheden inzake de timing van levering, de timing van de kwaliteitscontrole, de timing van de herverpakking en distributie naar de provincies en gemeenten, alsook de timing van de reële aflevering door de provincies of gemeenten. Dit zijn afhankelijkheden in een complex proces, waarbij wij met de bevoegde actoren initiatieven nemen om tot een betere stroomlijning te komen. Wij willen zo snel als mogelijk een wekelijkse update publiceren op de website van het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL (https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-heropstartenvan-ambulante-zorgverstrekking-een-prive-praktijk) waarop wij, met alle betrokken actoren, een zicht kunnen geven op welke beroepsgroep welke levering op welk moment zal ontvangen. Wij willen ook duidelijke contactpunten voorzien indien beroepsorganisaties of individuele zorgverleners vragen hebben:

- Voor alle vragen over de wijze waarop we de lijsten van zorgverstrekkers hebben samengesteld (bv. als u niet op deze distributielijst staat maar wel een privépraktijk heeft), kunt u contact met ons opnemen via gbbu-covidrequests@health.fgov.be. We zullen zo goed als mogelijk de nodige acties ondernemen, bv. door u op de lijsten te zetten voor mogelijke toekomstige distributies. Wacht echter tot het begin van de week die volgt op de distributie voordat u reageert, want elke provincie organiseert de meest geschikte distributie op het terrein.

- Voor alle vragen over de distributie en logistieke aspecten, kunt u deze eveneens naar ons emailadres sturen gbbu-covidrequests@health.fgov.be. Ze zullen worden overgemaakt aan de bevoegde diensten.

- Voor alle vragen over het gebruik van het materiaal, zal u de relevantie informatie vinden op de website van Sciensano : https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures.

3) Verdere stappen met betrekking tot het beschermingsmateriaal voor de verstrekkers van ambulante zorg in privépraktijken

In onze brief van 30 april hebben wij u aangekondigd dat wij van plan zijn om zeker tot en met eind juni een belevering te voorzien aan de ambulante zorgverstrekkers in privépraktijken, vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden en beperkingen die in deze brief zijn toegelicht. In dezelfde brief hebben wij ook aangegeven dat wij vernemen dat sommige gezondheidszorgberoepsbeoefenaars bepaalde kosten inzake beschermingsmateriaal waarmee zij geconfronteerd worden ten gevolge van deze COVID-crisis wensen door te rekenen aan de patiënt. Dat is niet aanvaardbaar. Een reglementair kader om dit te verbieden, is goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt een initiatief genomen om een systeem te ontwikkelen tot tussenkomst in deze kosten, in de mate natuurlijk dat de beschermingsmiddelen niet door de overheid zelf ter beschikking werden gesteld. Wij hebben inmiddels voorbereidend werk hiervoor opgestart, onder meer door te bevragen welke systemen er in het buitenland worden gehanteerd. Onder leiding van het RIZIV met medewerking van het DG Gezondheidszorg zal spoedig in de schoot van het Verzekeringscomité een werkgroep worden opgestart. Daarnaast wensen wij ook naar een meer duurzaam systeem inzake beschermingsmateriaal en strategische stock over te gaan, waarbij zowel de verantwoordelijkheden van de overheid, als deze van de zorgverstrekkers zelf worden verduidelijkt. In uitvoering van de wet van 22/04/2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg beogen wij een systeem waarbij, aanvullend op de strategische stock die door de overheid dient te worden verzekerd, ook de zorgverstrekkers zelf over een eigen stock zouden beschikken. Ook de logistieke en praktische aspecten ter zake kunnen daarbij in overweging worden genomen. Het DG Gezondheidszorg zal daarover spoedig een adviesvraag stellen aan de Raden van de gezondheidsberoepen. Het DG zal ook deelnemen aan de werkzaamheden van het RIZIV in verband met de organisatie van de tussenkomst in de kost van de beschermingsmiddelen.

Wij willen alle zorgverleners bedanken voor de waakzaamheid waarmee zij hun patiënten behandelen tijdens deze COVID-periode, en voor hun betrokkenheid bij de follow-up van hun patiënten met en zonder Covid-19. Wij zijn ons bewust van de belangrijke investering en bevestigen onze volledige steun om u in dit proces te begeleiden.

Dr. Paul Pardon, Pedro Facon, Jo De Cock, Xavier De Cuyper