Bestuur Houtland en Polder

Het bestuursorgaan van de vzw

Het bestuursorgaan van de eerstelijnszone bestaat uit een afvaardiging van volgende clusters:

 • Cluster Lokale besturen 

 • Cluster Gezondheidszorg

 • Cluster Welzijn 

 • Cluster Persoon en mantelzorger

 • Optionele partners

De kandidaten voor het bestuursorgaan van eerstelijnszone Houtland en Polder werden door het brede werkveld goedgekeurd op het veranderforum van 18/09/2019. De vzw werd opgericht op 17/12/2019 en wordt Vlaams gesubsidieerd sinds 1/7/2020.

Enkele belangrijke pijlers:

 • De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden (met een mandaat per mail).

 • De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar.

 • Ingeval een plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat heeft het bestuursorgaan recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

 • Bestuurders kunnen twee keer worden herbenoemd. Elke bestuurder kan dus maximum drie achtereenvolgende termijnen van drie jaar vervullen. Bij gebrek aan kandidaten én bij voldoende draagvlak bij de leden, kan een bestuurder na 9 jaar opnieuw verkozen worden.

Wat doet de Algemene Vergadering?

1 à 2 keer per jaar vergadering, waarvan de 1ste altijd in juni valt. Momenteel is dat de 2de donderdag.

De algemene vergadering is bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten
 • het benoemen en afzetten van de bestuurders en de bepaling van een eventuele vergoeding
 • de kwijting aan de bestuurders
 • het goedkeuren van het beleidsplan
 • het vaststellen van het jaarlijks actieplan
 • het goedkeuren van het jaarlijks werkingsverslag
 • het goedkeuren van de begrotingen en de jaarrekeningen gestoeld op het jaarlijks actieplan
 • het ontbinden van de VZW
 • het uitsluiten van leden

De algemene vergadering van de vzw – update 1 augustus 2021

Nu de pandemie-periode hopelijk stilaan gaat liggen, willen we inzetten op een uitbreiding van onze Algemene Vergadering. We hebben max. 65 zetels met stemrecht. Verder kunnen alle geïnteresseerden toetreden als lid, zonder stemrecht. Om het evenwicht tussen de clusters te bewaren heeft elke cluster 13 zetels (incl. bestuurders) met stemrecht.

 • Vrije plaatsen cluster zorg: Tandarts, vroedkundige, ergotherapeut, diëtist, psycholoog, 2 extra (niet eerder genoemde en niet in het bestuur zetelende) beroepsgroepen.
   
 • Vrije plaatsen cluster welzijn: 3 zetels voor organisaties of personen uit de sector, niet verbonden aan LDC, DMW, Gezinszorg, CAW of WZC.
   
 • Vrije plaatsen cluster persoon: 10 zetels voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers, vrijwilligers…
   
 • Vrije plaatsen cluster lokale besturen: 1 zetel voor Huizen van het Kind
   
 • Vrije plaatsen optionele partners: 11 zetels voor alle andere partners uit VAPH-sector, jeugdhulp, politiediensten, onderwijs, … (max. 1 per organisatie).

Belangrijk: Bij deelname aan de AV vragen we uw akkoord met het intern reglement en de gedragscharter van onze ELZ (te vinden op de rechterkant van deze pagina).

Wat doet het bestuur?

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig zijn om het doel van de VZW te bereiken. Dit met uitzondering van die beslissingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement.