Clusteroverleg binnen de ELZ Scheldekracht: wat en hoe

  • 3 juli 2019

Hoezo, clusteroverleg?

In de oproep voor de vorming van eerstelijnszones werden verplichte partners gedefinieerd. Dezelfde lijst van verplichte partners is de basis voor de samenstelling van de voorlopige zorgraad, ingedeeld in een aantal clusters.

Binnen de organisatiestructuur van ELZ Scheldekracht zijn de clusters de organen waar overleg tot stand komt rond specifieke thema’s.

In de afgelopen maanden werden de clusters reeds één of meerdere malen bijeengebracht. Enkele leden van het huidig veranderteam fungeerden daarbij als ‘trekkers’. Binnen de cluster was er ruimte voor kennismaking en werden reeds bestaande overlegstructuren in kaart gebracht. Bestaat er al (systematisch) overleg tussen actoren? Ook de meerwaarde van een overleg op clusterniveau kwam aan bod. Daarnaast werd een oproep voor kandidaten voor de voorlopige zorgraad gelanceerd binnen de verschillende clusters en reeds intensief besproken wie men vanuit de cluster zal afvaardigen. Binnen sommige clusters werden ook al actie-voorstellen voor de eerstelijnszone gedaan! De verslaggeving van de verschillende bijeenkomsten is te vinden op www.elzscheldekracht.be > Wie zijn we? > Clusteroverleg. Foto’s van de cluster welzijn vindt u hier en foto’s van de cluster gezondheidszorg hier.

Nog clusteroverleg gepland?

Er staat nog een clusteroverleg ‘welzijn’ gepland op 25/7 van 14u tot 16u, bij Partena Gent (Sluisweg 2, 9000 Gent, zaal Amerika) en een clusteroverleg ‘PZON’ (persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood) op donderdag 29/8 van 9u30 tot 11u30. Meer informatie verkrijgen of inschrijven kan via info@elzscheldekracht.be.

Wat dan?

Het enthousiasme dat onze zone en de actoren daarbinnen kenmerkt werkte aanstekelijk en zorgt voor een ‘drive’ om onze missie waar te maken: de levenskwaliteit in ruime zin van elke persoon met een zorgnood die binnen de zone gevestigd is verbeteren/optimaliseren! Dit doen we door samen de krachten te bundelen.

We zetten verdere stappen in de richting van een voorlopige zorgraad, door het overleg waar dat nog nodig blijkt op te volgen of te faciliteren. De deadline voor het indien van kandidaturen is 31/08/2019. Op 24/9 staat de goedkeuring van de samenstelling van de voorlopige zorgraad op de agenda van het veranderforum. Om geldig te kunnen stemmen verwacht de overheid ‘voldoende draagvlak’. Dit impliceert dat meer dan 50% van de verplichte partners vertegenwoordigd is op deze platformvergadering. Daarom doen we een warme oproep aan alle actoren om in grote getale aanwezig te zijn op de platformvergadering van 24/9 en ons, in de mate van het mogelijke, reeds op voorhand door te geven (via info@elzscheldekracht.be) of, en zo ja, welke/hoeveel personen u zal vertegenwoordigen op deze vergadering.

We gaan ook aan de slag met de actie-voorstellen die geformuleerd werden binnen de 5 kernthema’s van de eerstelijnszone (elkaar leren (er)kennen, zelfzorg en zelfregie, buurtzorg, centralisatie van informatie en kringwerking)! Het veranderteam bundelt deze tijdens de zomermaanden, om op 24/9 een concreet beeld te kunnen schetsen van waar we naartoe zullen werken binnen de eerstelijnszone.