Cohortzorg ELZ Schelde-Leie*

  • 16 april 2020

ELZ Schelde- Leie cohortzorg Gezinszorg en thuisverpleging

Beste zorgverstrekkers,

Binnen onze ELZ Schelde-Leie starten de diensten gezinszorg en thuisverpleging met cohortzorg.

Cohortzorg houdt in dat een vaste ploeg verzorgenden en verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning aan personen die besmet zijn met COVID-19 of door de arts als potentieel besmet beschouwd worden. Andere verzorgenden/verpleegkundigen die geen deel uitmaken van de equipes voor COVID-19 cliënten nemen de zorg op voor cliënten die niet (mogelijk) besmet zijn.

De organisatie van deze cohortzorg wordt gerealiseerd in samenwerking met verscheidene partners binnen de diensten voor gezinszorg alsook de diensten en zelfstandigen van  thuisverpleging. We werken hier praktijk- en dienst overschrijdend. Daarnaast is er ook een samenwerking met de thuisverpleging en met de doorverwijzers.

Concreet wordt er dus gestart met zogenaamde COVID-19 cohortrondes waarbij de  verschillende diensten hun krachten bundelen voor de organisatie van deze rondes.

De doelstelling is tweeledig. Enerzijds de kans op besmetting van gezonde patiënten en verzorgend/verplegend personeel verminderen en anderzijds het beperkt voorradig materiaal (persoonlijke beschermingsmiddelen) zo efficiënt mogelijk aanwenden.

Deze gezinszorg cohortrondes zijn actief vanaf 16/04/2020, voor thuisverpleging zijn deze actief vanaf 20/4. Wanneer de eerste ronde op zijn maximum capaciteit zit, zal een tweede ronde starten. De verdeling van rondes tussen de diensten gezinszorg is reeds gebeurd. De lokale coördinator gezinszorg, zal het overzicht bewaren van het aantal beschikbare plaatsen gezinszorg binnen de ELZ, de lokale coördinator thuisverpleging zal het overzicht bewaren van het aantal beschikbare plaatsen thuisverpleging binnen de ELZ.

De aanmeldingsprocedure voor cohortzorg is uniform en kan hieronder teruggevonden worden.

Procedure aanmelding cohortzorg

Vanaf donderdag 16 april 2020 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging (vanaf 20/04) nodig hebben, aangemeld  worden via een provinciaal 0800-nummer. Wil je een (vermoedelijk) besmette COVID-19 patiënt aanmelden, bel dan bij voorkeur naar 0800 11 832 of meld aan via de reguliere kanalen.

  • Een aanvraag/aanmelding tot opname van een patiënt in een cohortronde gezinszorg gebeurt op basis van een bevestigde besmetting met COVID-19 of met de uitdrukkelijke toestemming van de (huis)arts (vermoedelijk besmette COVID-19 cliënt).
  • Aanvraag of aanmelding gebeurt via de Z-plus centrale op het nummer 0800 11 832 of rechtstreeks via de reguliere kanalen (door een dienst gezinszorg, arts, verpleegkundigen, ziekenhuis, triagecentrum, schakelzorgcentrum,…).
  • De lokale coördinator cohortzorg van de desbetreffende ELZ zal doorverwijzen naar de actieve ronde en de informatie doorspelen.
  • Indien de (vermoedelijk) besmette COVID-19 patiënt reeds cliënt was van een dienst gezinszorg/thuisverpleging zal de verantwoordelijke van de cohortronde contact opnemen met desbetreffende reguliere dienst gezinszorg / thuisverpleging om de dossiergegevens op te vragen. Deze cliënt zal tijdelijk zorg en ondersteuning verkrijgen van de dienst die verantwoordelijk is voor de cohortronde. Er wordt in geen geval werving gedaan van patiënten / cliënten
  • Enkel de arts kan bepalen wanneer een patiënt de COVID-ronde mag verlaten en terugkeren naar de eigen vertrouwde zorgvertrekker.
  • De verzorgende voert verzorgende handelingen uit en biedt ondersteuning binnen de activiteiten van de zorg- en bijstandsverlening uit de gezinszorg.
  • De thuisverpleegkundige voert de nodige zorgen uit binnen haar bevoegdheden
  • De verzorgende/verpleegkundige ontvangt voldoende beschermingsmateriaal om de zorgen uit te voeren in de best mogelijke omstandigheden.

Contactgegevens

Aanmelden voor cohortzorg verpleging of gezinszorg: 0800 11 832 of via de reguliere kanalen

Lokale coördinator verpleging ELZ Schelde-Leie
Marleen Crul, 0498/92.60.22, marleen.crul@wgkovl.be
Paulette Tackaert, 0479/50.02.17, Paulette.Tackaert@i-mens.be

Lokale coördinator gezinszorg ELZ Schelde-Leie
Anne Deschuyteneer, anne.deschuyteneer@partena-hulpinhuis.be