ELZ Scheldekracht bepaalt haar focuspunten

  • 23 juli 2020

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie werden alle gangbare activiteiten van de eerstelijnszone (fora, werkateliers, ...) tijdelijk 'on hold' gezet. Sindsdien doen we - als jonge organisatie - wat we kunnen om te helpen waar mogelijk in de strijd tegen COVID-19.

 

 

COVID-19-opdrachten voor de zorgraden

De Vlaamse Regering dankt de eerstelijnszones (ELZ) voor het werk dat zij geleverd hebben tijdens de eerste golf. Lokale zorgaanbieders sprongen voor elkaar in de bres. In veel regio’s leerden vele zorgactoren uit de verschillende sectoren elkaar kennen en elkaars expertise waarderen. Vlaamse voorzieningen hebben vaak beroep gedaan op dit lokale netwerk om hun noden kenbaar te maken en die werden vaak ook opgelost. In sommige regio’s werden binnen de schoot van de eerstelijnszones structuren opgezet om de pandemie het hoofd te bieden. 

De Vlaamse Regering keurde op 26 juni 2020 een plan goed om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. Zij wil de eerstelijnszones met hun netwerk en de lokale besturen een belangrijke plek geven in het verder onder controle houden van de COVID-19-pandemie en verwacht dat de zorgraden tussen 1 juli 2020 en en 30 juni 2021 drie verschillende opdrachten opnemen:

  1. Beheersen van uitbraken 
  2. Solidariseren van het beschikbare aanbod in functie van de noden, alsook de preventie van uitbraken
  3. Sensibiliseren van de populatie en de zorgaanbieders om deel te nemen aan de globale strategie om COVID-19-uitbraken te beheersen, met oog voor psychosociaal welzijn 

Lees meer over deze nieuwe opdrachten op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

ELZ Scheldekracht bepaalt haar focuspunten

ELZ Scheldekracht wil haar steentje bijdragen en meer en meer vinden de partners ook de weg naar de eerstelijnszone. Dit maakt dat we - nog meer dan anders - keuzes moeten maken. 

Onder meer de COVID-opdrachten (cfr. Besluit Vlaamse Regering) werden als focuspunten voor de komende periode aangeduid. In dat kader vond een verkennend overleg rond deze nieuwe opdrachten plaats op 14 juli. In tussentijd werden de nodige stappen gezet richting het vormgeven van het COVID-team voor de eerstelijnszone en vindt begin augustus een regionaal overleg aangaande de opdrachten plaats.

Daarnaast zal ook met prioriteit het werkatelier samenwerkingsverbanden van start gaan. Lees meer daarover in deze oproep.

De werkateliers Sociale Kaart en trefmoment worden tot nader order nog steeds 'on hold' gezet.

Het forum dat geagendeerd stond op 15 september (vanaf 19u) zal naar alle waarschijnlijkheid doorgaan (natuurlijk afhankelijk van de evolutie in de cijfers). Meer info daarover volgt snel.