Extra aanbod CAW Oost-Vlaanderen

 • 4 september 2020

Minister Beke kondigde tijdens de coronacrisis in het voorjaar van 2020 zijn plan ter versterking van het psychosociaal welzijn “Zorgen voor Morgen” aan. Hiermee wil hij de impact die de coronacrisis heeft op het mentaal welzijn van de brede bevolking en kwetsbare doelgroepen in het bijzonder opvangen.

 

Voor de CAW’s in Vlaanderen voorziet hij een versterking van 41,97 VTE. Dit leidde tot een omzendbrief (aug. ‘20) waarin voor de CAW’s de opdracht  wordt omschreven in 5 operationele doelstellingen:

 1. Proactief aanbod aan nabestaanden van overleden personen
 2. Kortdurende psychosociale begeleiding aan personen met persoonlijke en psychische problemen
 3. Begeleiding aan personen met relationele problemen of in een scheidingssituatie, om de bedreigingen ten gevolge van relatieproblemen of scheiding en opvoedingsproblemen te beperken, de welzijnskansen van het gezin en/of alle betrokkenen te maximaliseren en een betekenisvolle en betrouwbare relatie tussen ouder en kind te creëren
 4. Psychosociale begeleiding aan slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld en misbruik om de geweldspiraal te doorbreken zodat geweld stopt en in de toekomst wordt voorkomen
 5. Laagdrempelig onthaal en een rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod, voor minderjarigen van 12 tot 17 jaar, voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar, op maat van de gebruiker zodat de escalatie van problemen wordt voorkomen

In dit kader kreeg CAW Oost-Vlaanderen 9,89 extra voltijdse medewerkers  om de psychosociale ondersteuning te versterken binnen het werkingsgebied.

Teneinde de effectiviteit van de inzet van deze 10 extra medewerkers te maximaliseren, heeft CAW Oost-Vlaanderen een plan uitgewerkt met enerzijds een acuut luik en anderzijds een recurrent luik dat men op langere termijn wil realiseren. Dit plan voorziet volgende acties:

Acuut:

 1. een tijdelijke realisatie van groepsaanbod naar zorgverstrekkers in Woon-zorgcentra. We realiseren dit (in afstemming met PAKT en ADS) vanuit onze expertise slachtofferhulp en onze expertise psychische en relationeel welzijnswerk. Dit aanbod loopt reeds in verschillende woon- en zorgcentra.
 2. acute inzet van regulier aanbod slachtofferhulp i.s.m. coördinator slachtofferhulp rampen naar nabestaanden (bij ernstige uitbraken van COVID19)

Recurrent:

 1. het versterken van het mobiel aanklampend aanbod rond  partnergeweld. Dit moet een antwoord geven aan het significant hoger aantal vragen rond partnergeweld in deze COVID19-periode.
 2. inzet op een kortlopende en oplossingsgerichte module psychosociale begeleiding dat nauw aansluit op het GBO-onthaal.
 3. inzet op casemanager ketenaanpak intrafamiliaal geweld. We willen hiermee één of meerdere casemanagers inzetten bij ernstige dossiers van familiaal geweld in Oost-Vlaanderen. Hiermee willen we een antwoord bieden op escalerende relationele problemen in de familiale context.
 4. het versterken van outreachende aanpak naar zorgvermijdende kwetsbare jongvolwassenen vanuit het JAC. Hiermee versterken we de explicite keuze om te focussen op kwetsbare jongvolwassenen met ernstige moeilijkheden in de transitie naar hun volwassenheid.
 5. het versterken van ons aanbod dat outreachend werkt naar kwetsbare gezinnen en hun kinderen. We willen met deze extra  corona-middelen de kans ook grijpen om ook buiten de 3 grootsteden outreachend in vindplaatsen te werken waar kwetsbare gezinnen en generatiearmen bereikt worden. We kiezen ervoor om structureel samen te werken met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen door een outreachend aanbod te creëren in de door hen ondersteunde vindplaatsen.  

CAW Oost-Vlaanderen wil dit plan en de hierin gemaakte keuzes graag aftoetsen met de regionale noden en de partnerorganisaties uit welzijn en zorg in de Oost-Vlaamse eerstelijnszones. Concreet wil men het hebben over de prioritaire problematieken/doelgroepen, de toeleiding naar dit aanbod van het CAW en de afstemming met andere eerstelijnsdiensten.

 

Raadpleeg hier de flyer.