Herinnering: Meldingsplicht ernstige gebeurtenissen of grensoverschrijdend gedrag

  • 21 september 2022

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen

Met dit nieuwsbericht wensen wij u eraan te herinneren dat elke ernstige gebeurtenis of elk geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag verplicht en zo spoedig mogelijk moet gemeld worden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit wordt bepaald in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019.

1. Een ernstige gebeurtenis melden

Ernstige gebeurtenissen zijn voorvallen of situaties die de zorg en ondersteuning, de gezondheid, de veiligheid, de waardigheid of de integriteit van de gebruikers in het gedrang kunnen brengen, of die daarop een ernstige impact hebben. Overlijdens onder verdachte omstandigheden en gebeurtenissen naar aanleiding waarvan een gerechtelijk onderzoek lopende is, moeten altijd onmiddellijk gemeld worden.
 
U gebruikt dit Formulier om een ernstige gebeurtenis te melden in de woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

2. Grensoverschrijdend gedrag melden

Woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers moeten elk voorval van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een gebruiker binnen de context van hun zorgverlening op een geanonimiseerde wijze melden aan Zorg en Gezondheid.

  • het grensoverschrijdend gedrag moet zich voordoen ten aanzien van een gebruiker binnen de hulpverleningscontext van de voorziening;h
  • het moet uitgaan van een medegebruiker, een personeelslid of een derde die handelt in opdracht van de voorziening;
  • elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een gebruiker binnen de hulpcontext van de voorziening moet gemeld worden. Dit kan zijn : lichamelijke en/of orale agressie, pesten, oplichting, afpersing, schending van de privacy, vernedering, discriminatie, …. of een mengvorm van meerdere laakbare gedragingen.

U gebruikt dit Formulier om grensoverschrijdend gedrag te melden in de woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.
 
De melding aan het agentschap Zorg en Gezondheid is onafhankelijk en staat los van een eventuele melding bij het meldpunt 1712.

3. De behandeling van uw melding
 
Als de ernstige gebeurtenis of het grensoverschrijdend gedrag zich voordoet in:

  • een woonzorgcentrum (WZC), een centrum voor kortverblijf type 1 (CVK), een centrum voor dagverzorging (CDV), een groep van assistentiewoningen (GAW) of  in een centrum voor herstelverblijf (CVH), dan stuurt u het ingevulde formulier naar ouderenzorg@vlaanderen.be.
  • een dienst voor gezinszorg, een centrum voor dagopvang, een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, een dienst voor gastopvang, een dienst voor thuisverpleging, een dienst voor oppashulp of in een lokaal dienstencentrum, dan stuurt u het ingevulde formulier naar thuiszorg@vlaanderen.be.

Er mogen geen persoonsgegevens opgenomen worden in de melding.
Zorg en Gezondheid gaat voor elke melding na of er een inspectiebezoek moet plaatsvinden, of andere instanties moeten ingelicht worden en of er bijkomende maatregelen moeten worden genomen.
 
Wij danken u voor de aandacht die u hieraan besteedt.
 
Planning en kwaliteit ouderenzorg
Afdeling Woonzorg
Agentschap Zorg en Gezondheid