Inzetten op lokale contact- en bronopsporing

In Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht werd gekozen voor een complementair en ondersteunend scenario t.a.v. het centrale contact- en opsporingswerk, om actief lokale uitbraken te beheren.

Het doel van het contactonderzoek is om de personen waarmee een besmette persoon in contact kwam op de hoogte te brengen en om hen te adviseren in wat zij kunnen doen om verdere verspreiding tegen te gaan. De lokale complementaire rol bestaat erin dat de contacten van de besmette persoon overlopen worden en deze persoon ondersteund wordt bij het proactief bereiken van hoog-risico contacten alsook bij het opstellen van een contactenlijst voor wanneer iemand van het centrale callcenter belt.

Bij het brononderzoek wordt de mogelijke besmettingsbron onderzocht. Bij bronopsporing is het niet zozeer van belang om te weten te komen door wie de indexpatiënt is geïnfecteerd maar wel waar én hoe.

De kracht van het complementaire scenario zit in het feit dat de huisarts sneller op de hoogte is van een besmetting dan de Vlaamse contact tracing. Of het opstarten van de lokale contacttracing aangewezen is, wordt volledig overgelaten aan de inschatting van de huisarts. De focus van de lokale contact tracing is gericht op de meest kwetsbare groepen waar COVID-coaching, complexe contactopsporing en lokaal brononderzoek de grootste toegevoegde waarde kunnen bieden ten aanzien van de centrale contactopsporing. De huisarts maakt de inschatting of een telefonisch consult voldoende is of of een huisbezoek aangeraden wordt. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met telefonische consulten omwille van de veiligheid.

Binnen ELZ Scheldekracht werd, vanuit een samenwerking tussen de lokale besturen en het COVID-19 team Scheldekracht een pool van lokale contact tracers opgericht. Er wordt voorzien in coördinatie voor het inzetten van de lokale contact tracers (samenstelling, organisatie en coaching de pool, bepalen van prioritaire acties in functie van het aantal beschikbare contact tracers en de epidemiologische situatie: triage inkomende dossiers, planning huisbezoeken, organiseren van permanentie, …, verzamelde gegevens doorsturen naar het platform van het consortium, …). De medische experts van het COVID-19 team leveren de nodige informatie en gegevens aan aan de coördinator van de pool van lokale contact tracers. Complexe casussen worden, voor wat betreft de niet-medische aspecten van contactonderzoek en quarantainemaatregelen besproken worden binnen het multidisciplinaire COVID-19 team.