Lokaal Cliëntoverleg Aalst

Wat is een lokaal cliëntoverleg?

Een cliëntoverleg brengt alle hulpverleners samen die op een bepaald moment bij een bepaald gezin betrokken zijn. De cliënt (het gezin) is bij dit overleg betrokken en neemt er actief aan deel.

Een cliëntoverleg wordt door een casemanager samengeroepen op vraag van de hulpverlener die vaststelt dat in een bepaald gezin verschillende hulpverleners actief zijn of op vraag van een cliënt die met verschillende hulpverleners te maken krijgt.

De bedoeling is om een zorgaanbod te realiseren op maat van het gezin. Een cliëntoverleg leidt tot een hulpverleningsplan op lange termijn dat positief, integraal, gestructureerd en gecoördineerd is en tot stand komt met actieve inbreng van de cliënt. Het cliëntoverleg mondt uit in duidelijke afspraken tussen de betrokken hulpverleners en het gezin. Hulpverlening wordt zorg op maat.

Cliënt centraal

Noch het aanbod, noch de methode, noch de discipline, noch de instelling staat centraal bij het overleg. Wel de vraag van de cliënt: wat wil hij aan zijn situatie verbeterd zien; wat kan hij daaraan zelf doen? Wat kan zijn omgeving doen en waarin wil hij ondersteund worden?

Doelstellingen en rollen binnen een lokaal cliëntoverleg

Concrete doelstellingen binnen een lokaal cliëntoverleg (LCO)

 • Een breed zicht krijgen op de situatie van de cliënt
 • Het vastleggen van doelstellingen/hulpverlening met de cliënt
 • Een concreet plan van aanpak & concrete afspraken
 • Empowerment van de cliënt
 • Afstemming van hulpverlening

 Rollen binnen een overleg

 • De cliënt/het gezin - staat centraal
 • Vertrouwensfiguur - de cliënt brengt iemand mee als vertrouwenspersoon of begeleider
 • Spilfiguur - hulpverlener die het traject van de cliënt opvolgt en als centraal of vast aanspreekpunt in de hulpverlening fungeert
 • Casemanager - faciliteert het overleg en is procesbegeleider, heeft expertise in werken met kwetsbare doelgroepen en heeft kennis van de lokale sociale kaart. Hij/zij organiseert het overleg, brengt verslag uit, maakt het plan van aanpak en volgt op
 • Coördinator - een medewerker van de eerstelijnszone verzamelt de aanvragen, selecteert een casemanager en verwijst rechtstreeks door naar een lokaal aanbod op maat indien een overleg niet aan de orde is

Situering en Criteria

Het project kadert in de meerjarenplanning, ontwikkeling en uitrol van het Lokaal Sociaal Beleid van Stad Aalst. We putten expertise uit de LCO-ervaring van het Regionaal Welzijnsoverleg dat inkantelde in de eerstelijnszone. En we haalden inspiratie uit het lopende, provinciaal georganiseerde project in Limburg.

Criteria om aan te melden

De cliënt/het gezin is:

 • meerderjarig, woonachtig in het werkgebied van OCMW Aalst of cliënt van OCMW Aalst
 • aangemeld bij meerdere (minstens 2) diensten of organisaties
 • in het bezit van een geldige verblijfsvergunning
 • ervaart problemen op verschillende levensdomeinen (multi-problemsituatie)
Multidisciplinair overleg

Doorverwijzing naar complementaire projecten

Aangezien we binnen het cliëntoverleg met multiproblemsituaties te maken krijgen, gaan we voor de opstart van een overleg na of doorverwijzing naar een ander overlegconcept meer aangewezen lijkt.

Ligt de focus vooral op de zorg (thuiszorg, langer thuis wonen, een zorgplan opstellen, relatie met zorgkundigen, verpleegkunde, ...) - en blijkt dit ook uit de partners zorg die rond de tafel verwacht worden, dan zullen we doorverwijzen naar de mutualiteiten voor een aanvraag van een MDO

Ligt de focus op de opvoedingssituatie, de gezinssituatie, de relatie ouder-kind of op een problematiek die zich afspeelt bij/met/rond partnerorganisaties in de sector jeugdhulp, dan verwijzen we door naar 'lokaal cliëntoverleg jeugdhulp'. 

Ligt de focus enkel en alleen op welzijnsvragen en dat op meerdere domeinen (wonen, werk, onderwijs, financiën, bewindvoering, armoede, sociale uitsluiting, vrijetijdsbesteding, ...) dan is 'lokaal cliëntoverleg' een ideaal concept. 

Aangezien thema's, betrokken partners en vragen zich vaak afspelen in zowel zorg, gezondheid als welzijn werd er een systeem ontwikkeld met de mutualiteiten om sneller te kunnen doorverwijzen van bijvoorbeeld LCO naar MDO of omgekeerd. 

Een lokaal cliëntoverleg aanvragen

Vanaf 2021 kan iedere betrokken hulpverlener in een cliëntdossier een LCO aanvragen. Een aanvraag indiene kan online via deze link