Masterproef "Eerstelijnszones en lokale besturen: Casestudy ELZ Gent en Scheldekracht"

  • 16 juli 2020

Jonas Mylle studeerde met een uitstekende score voor zijn masterthesis af als Master in het management en beleid van de gezondheidszorg. 

 

 

 

Rol en capaciteit van de lokale besturen

"Het nieuwe eerstelijnsdecreet voorziet in een vernieuwde organisatiestructuur waarin een meer persoonsgerichte en geïntegreerde zorg- en welzijnsbenadering centraal staat. Op niveau van de eerstelijnszones (ELZ) wordt daarbij een actieve rol voorzien voor lokale besturen omwille van hun regierol in het lokaal sociaal beleid."*

Jonas Mylle gaat in het sluitstuk van zijn opleiding, onder de titel "Eerstelijnszones en lokale besturen: klaar voor de regie van een nieuw soort eerstelijnszorg? Casestudy bij ELZ Gent en ELZ Scheldekracht." na welke (regie)rol de lokale besturen opnemen in de cases ELZ Gent en Scheldekracht en over welke capaciteit de lokale besturen beschikken om hun rol uit te oefenen.

Concluderend stelt dhr. Mylle dat beide zones voor de lokale besturen een centrale rol als netwerkpartner en facilitator-ondersteuner weggelegd zien, verschillend van hun meer sturende regierol in het lokaal sociaal beleid gezien zij als evenwaardige clusterpartner binnen de zorgraad participeren. Extra ‘exogene capaciteit’ kan door samenwerking binnen de zorgraad gerealiseerd worden. Extra ‘endogene capaciteit’ is wenselijk, zeker bij kleinere lokale besturen. Beide eerstelijnszones beschikken over eigen troeven en uitdagingen om de regie van een ‘nieuw soort zorg’ te realiseren. Stad Gent kan beroep doen op een sterke ambtelijke capaciteit en draagt een samenwerkingshistoriek mee. In Scheldekracht vertrekken acht lokale besturen vanuit een wit blad.

Enkele opvallende citaten 

"Waar Gent heeft gekozen om de hernieuwde eerste lijn binnen de eigen stadsgrenzen vorm te geven, bundelen de randgemeenten ten oosten van Gent de krachten om samen een nieuw verhaal te schrijven waarin gezondheid en welzijn tot een potentieel sterk (boven)lokaal sociaal beleid worden geïntegreerd."

"De recente Covid19-crisis heeft aangetoond dat samenwerking en een geïntegreerde aanpak (binnen de eerste lijn) nog actueler en relevanter is dan voordien gedacht."

"Vroeger zou eveneens samengewerkt worden tussen gemeenten omtrent bepaalde uitdagingen (zoals Covid-19), maar het is positief dat daar nu een centraal platform voor bestaat die de coördinatie op zich neemt en de versnippering binnen het zorg- en welzijnslandschap verkleint."

"Projecten die op ELZ-niveau in Scheldekracht werden opgestart en waarin ‘capacitysharing’ werd gerealiseerd, zijn bv. de aanstelling van de eerstelijnspsycholoog voor ouderen en de aanwerving van een nieuw personeelslid omtrent GBO [..] Een andere concrete (en unieke) samenwerking op eerstelijnsniveau betreft de oprichting van de ‘Kring Thuisverpleging Scheldekracht’ waarin alle zelfstandige en georganiseerde thuisverpleegkundigen hun patiëntenrondes afstemmen over de acht betrokken gemeenten binnen het kader van de recente Covid-19-crisis."

"Uitdrukkelijke eensgezindheid bestaat ook omtrent het gebrek aan financiële middelen die de Vlaamse overheid voorziet in verhouding met de opdrachten die aan de zorgraden worden toegekend."

"Ondanks de verschillen in beide ELZ’s staan Gent en Scheldekracht ook voor gelijkaardige uitdagingen zoals het feit dat ze zo snel mogelijk meerwaarde moeten aantonen voor de zorg- en welzijnsprofessionals in de dagelijkse praktijk."

 

Ontdek hier het volledige werk.

 

*Mylle, J., Eerstelijnszones en lokale besturen: klaar voor de regie van een nieuw soort eerstelijnszorg? Casestudy bij ELZ Gent en ELZ Scheldekracht, 2020.