Wij zijn ELZ Haspengouw bestaande uit: Sint-Truiden, Borgloon, Nieuwerkerken, Gingelom, Kortessem, Heers en Wellen. We zijn een samenwerkend netwerk rond de burger. We hebben het doel om de samenwerking tussen zorg en welzijn te optimaliseren en willen een positieve gezondheid voor alle mensen die in onze regio wonen, werken en leven. We werken interdisciplinair samen door het inzetten van ieders competentie en expertise voor elke zorg- of ondersteuningsvraag van een burger in onze eerstelijn en streven hierbij naar maximale afstemming doorheen alle levensfases.

ELZ Haspengouw heeft een tweeledige opdracht:

  1. Preventie, zorg en ondersteuning: detecteren, analyseren, doelen bepalen, actie ondernemen en tot slot evalueren en bijsturen
  2. Community building (=netwerkvorming): informeren, verbinden, belangen behartigen, vormen, tot actie aanzetten en kwaliteitsbewaking.

 

In onze eerstelijnszone zijn verschillende partners betrokken. De burger en zijn context staat centraal. Het einddoel is dat elke burger in de ELZ zoveel mogelijk in staat is om zelf en/of met hulp zijn eigen zorg- en ondersteuningsproces vorm te geven en doelstellingen te formuleren in functie van de gewenste levenskwaliteit. Dit start best van bij de opvoeding om zo de veerkracht te verhogen.

We stimuleren medewerkers om zich te vormen en doelstellingsgericht te denken, rekening houdend met de waarden binnen onze ELZ. Met medewerkers bedoelen we zowel professionele als niet-professionele zorg- en hulpverleners. We zetten in op een goede samenwerking tussen alle betrokken partners, enkel dan kunnen we een sterk samenhangend en integraal netwerk uitbouwen.

In de uitbouw van ELZ Haspengouw hechten alle partners prioritair aandacht aan: multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking, kringwerking, sociale kaart, afstemming van het zorgaanbod en ondersteuning bij het geïntegreerd breed onthaal (GBO). We zetten in op buurtgerichte projectwerking en hechten belang aan multidisciplinaire bijscholingen en (informele) bijeenkomsten. We schenken extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen en complexe situaties. We denken hier bijvoorbeeld aan: vrijwilligers, mantelzorgers, armoede, daklozen, psychiatrische problematiek, allochtonen, ….

De visie kadert in het concept positieve gezondheid: “gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke maar ook emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Hierbij geven we aandacht aan verschillende levensdomeinen: zingeving, participatie, kwaliteit van leven, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden en dagelijks functioneren.

Visie

Vraag 2 ELZ Haspengouw

Missie

Vraag 1 ELZ Haspengouw

Waarden

Vraag 3 ELZ Haspengouw

Gemeentes:

  • Borgloon
  • Gingelom
  • Heers
  • Kortessem
  • Nieuwerkerken
  • Sint-Truiden
  • Wellen

Contacteer Haspengouw

Het personeelsteam van eerstelijnszone Haspengouw bestaat uit: