Overlegplatformen ELZ Waasland

Manier van werken

ELZ Waasland stimuleert intersectorale en/of bovenlokale samenwerking mbt diverse welzijns- en gezondheidsthema's en doelgroepen. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd op structurele overlegfora of via projecten, aangestuurd en/of gefaciliteerd door het ELZ Waasland. In de werkwijze van onze ELZ zijn volgende elementen essentieel:

 • Finaliteit: Afstemming, uitwisseling, samenwerking organiseren, sensibilisering, …
 • Rollen: facilitator, trekker, procesbegeleider, verbinding.
 • Actoren: lokaal, bovenlokaal en (inter)sectoraal, welzijns- en gezondheidssector en belendende sectoren, veldwerkers, coördinatie en beleidsniveau.

ELZ Waasland hanteert volgende basishouding bij het opnemen van zijn rol:

 • Helikopterperspectief: specialisatie in het werken in de breedte in samenwerking met sectorale experts, overzicht hebben over het aanbod binnen de verschillende sectoren, linken leggen, gelijkaardige initiatieven capteren, samenbrengen en afstemmen.
 • Nabijheid: aanspreekpunt, persoonlijke contacten, bereikbaarheid, regionale verbondenheid, formele en informele contacten, ELZ als bekend gezicht - fysieke aanwezigheid.
 • Neutraal: onafhankelijk van organisaties, sectoren of federaties, geen spanningsveld tussen actor- en/of regierol, belangrijkste doelstelling is de samenwerking op zich, vertrouwen van partners bij het organiseren van overleg, vraag gestuurd/ verbindend werken.
 • Dynamisch: actief ondernemend, creëren van een draagvlak op diverse niveaus bij nieuwe maatschappelijke tendensen, samenbrengen van verschillende partners, regionale noden omzetten in initiatieven.
 • Flexibel: soepel omgaan met rollen en functies (kunnen loslaten), prioriteiten stellen, geen schrik van onontgonnen terrein, agenda wordt aangepast o.b.v. regionale problematieken/noden, flexibiliteit in werkingsgebied, prioriteiten bepalen in de zoektocht naar oplossingen.
 • Mede eigenaarschap: gedeelde verantwoordelijkheid van intersectorale regionale actoren, klankbord en aansturing, inhoudelijke knowhow/ expertise, aftoetsen en info vergaren.

Ander overleg in het Waasland

Onderstaande samenwerkingsverbanden zijn in handen van de sectoren zelf:

Werkwijze van ondersteuning:

 • Een ELZ-medewereker houdt de vinger aan de pols en blijft uitnodigingen en verslagen ontvangen
 • Indien relevant en mogelijk, sluit de meest geschikte ELZ-medewerker aan voor een bepaald agendapunt 
 • Indien een ELZ-medewerker mogelijks interessante info of kansen opmerkt, worden deze systematisch doorgemaild
 • Vragen of signalen mogen ook steeds doorgegeven worden via info@elzwaasland.be