Persbericht internationale CI-dag, Wereld Hoor Dag 2021

  • 25 februari 2021

 

Wereld hoor dag

 

Bij deze willen wij (de Vlaamse gebruikersorganisaties voor kinderen en volwassenen met een gehoorverlies Vlok-CI, AHOSA vzw, Onder Ons, Telecontact vzw, samen met het Vlaams expertise centrum rond Cochleaire Implantatie-ONICI) jullie op de hoogte brengen dat er wereldwijd zeer belangrijke zaken gebeuren op vlak van ‘gehoorverlies’ en dat er tussen 25 februari en 3 maart tal van activiteiten zullen plaats vinden om meer aandacht te vragen voor de problematiek van slechthorendheid/doofheid. 

 

  *Op 25 februari wordt wereldwijd de Internationale Cochleaire Implantatie-dag (CI) en op 3 maart de Wereld Hoordag gevierd. Dit jaar zal er bijzonder veel aandacht naar toe gaan omdat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) bij deze gelegenheid haar eerste ‘World Hearing Report’ heeft gepubliceerd en omdat tal van internationale CI-gebruikersorganisaties zich verenigd hebben in het internationale netwerk ‘CIICA’ (Cochleair Implant, International Community of Action): www.ciicanet.org .

 

Beide initiatieven willen iedereen (zorgverleners, overheden, politici, …elke burger) oproepen om meer aandacht te schenken aan ‘preventie, screening, behandeling en begeleiding’ van personen met een gehoorverlies en dit omdat ‘gehoorverlies een onzichtbare handicap is, met zeer grote gevolgen als er niet tijdig iets aan gedaan wordt. Vandaar ook de titel van het World Hearing Report: ‘Hearing care for all. Screen • Rehabilitate • Communicate’. 

 

Wisten jullie dat:

• in dit corona-tijdperk (waarin iedereen mondmaskers moet dragen of online moet werken) het verstaan van spraak voor mensen met een gehoorverlies gemiddeld genomen minder dan de helft van ‘normaal’ bedraagt

• er in België meer dan 1 miljoen en in Vlaanderen meer dan  660000  mensen zijn die niet goed horen (10% van onze Westerse bevolking) en de WHO verwacht dat dit aantal tegen 2050 zal verdubbelen!

• in Vlaanderen meer dan 90% van de kinderen die audiologisch gezien in aanmerking komen voor een cochleair implantaat er ook één dragen, maar dat dit percentage bij de volwassenen minder dan 10% bedraagt!

• personen met een ernstig onbehandeld gehoorverlies 5x meer risico hebben op dementie dan normaalhorenden
• oudere mensen met een gehoorverlies een verhoogd risico hebben op sociaal isolement en geestelijke gezondheidsproblemen; 
• ouderen met een gehoorverlies 2.5 x meer risico hebben dan normaalhorenden om een depressie te ontwikkelen
• gehoorverlies zorgt voor een intensiever gebruik van medische en sociale diensten 
• personen met een gehoorverlies frequenter werkloos zijn of onder hun niveau presteren; 
• recentste hoorapparaten en hoorimplantaten duidelijk hebben aangetoond dat zij het leven van mensen positief kunnen veranderen en op termijn kostenbesparend zijn; 
• hoorapparaten en cochleaire implantaten de kans verlagen op werkloosheid en de job functie verhogen
• hoorapparaten en cochleaire implantaten zorgen voor minder cognitieve achteruitgang; 
• de kosten om GEEN hoorapparatuur te voorzien aanzienlijk hoger zijn, dan de kosten om ze wel tijdig te voorzien

• het invoeren van een universele gehoorscreening rond de leeftijd van 55 jaar, gecombineerd met goede opvolging en begeleiding een kostenbesparend initiatief is (€ 1 investeren levert 10 jaar later € 10 op)

• het gebruik van de huidige hoogtechnologische hoorapparatuur ook de nodige ondersteuning en begeleiding (revalidatie) vraagt
• personen met een gehoorverlies te weinig verwezen worden voor revalidatie, met als gevolg dat ze soms niet het maximale uit hun hoorapparatuur leren halen

 

Wij zijn dan ook verheugd om vast te stellen dat de Wereldgezondheidsassemblee (WHO) het World Hearing Report op 3 maart 2021 zal publiceren. Maar informatie over de inhoud van dit belangrijke rapport vind je in bijgevoegd document en op hun website.

Hun belangrijkste actiepunten zijn:

1.       Alle landen moeten hoorzorg integreren in de nationale gezondheidzorg.

2.       Vroege gehoorscreening en interventie moet overal beschikbaar zijn via neonatale gehoorscreening, gehoortesten op kleuterleeftijd, maar ook voor volwassenen en senioren.

3.       Toegang tot digitale hoorapparaten, cochleaire implantaten en ander hoorhulpmiddelen

4.       Beschikbaarheid van goede revalidatiemogelijkheden voor alle leeftijden en waarbij de patiënt/ouders van kinderen centraal staan

5.       Betere communicatieve toegankelijkheid via tolkvoorzieningen (in gebarentaal en geschreven taal) en ondertiteling van alle beeldmateriaal 

6.       Betere oorbescherming en betere geluidsnormen voor concerten, openbare muziek, smart phones,…en op het werk

7.       Grotere input van de doven en slechthorenden zelf: “Nothing about us, without us”.

 

Gezien het grote belang om gehoorverlies tijdig en goed aan te pakken, zouden wij het erg op prijs stellen als jullie in de loop van de volgende weken en maanden aan deze topic meer aandacht kunnen besteden. Wij hopen dan ook dat er in Vlaanderen, België en heel Europa acties ondernomen worden om gehoorverlies te vermijden (preventie) en als het er toch is om het dan tijdig vast te stellen (hoorscreening 55+), aan te pakken (via goede hoorapparaten en cochleaire implantatie) en te behandelen (via wetenschappelijk onderbouwde revalidatie). Wij zijn altijd bereid om onze ervaringen (vanuit de gebruikers verenigingen) en onze expertise (vanuit Expertisecentrum ONICI) ter beschikking te stellen om een actieplan rond deze topic mee te helpen ontwikkelen.

 

Hopend op een positieve reactie, danken wij u bij voorbaat. 

 

-Aagje Martens, VLOK-CI vzw (=Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant vzw) : voorzitter@vlok-ci.eu  of tel. 0499234572

-Arsène Vyncke: Onder Ons vzw (=vereniging van en voor slechthorende en doof geworden volwassenen): vyncke.arsene@gmail.com  of tel. 0497758801

-Monica De Muynck, AHOSA vzw  (= Anders HOren Samen Aanpakken, Vereniging voor mensen die slechthorend of doof geworden zijn: ahosa@sintlievenspoort.be   of tel. 092682626

-Greta Brunclair, Telecontact vzw:  greta_brunclair@outlook.be   of  tel. 0485789044

-Leo De Raeve, ONICI (Onafhankelijk Informatie- en Research Centrum over Cochleaire Implantatie; www.onici.be ): leo.de.raeve@onici.be   of tel. 047971612