Pilootproject preventieve testing zomerkampen (ELZ Regio Aalst)

  • 20 juli 2021

Er is in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, Eerstelijnszone Regio Aalst en het UZ Gent beslist om voor de eerstelijnszone regio Aalst een pilootproject te starten inzake preventieve testing voor de zomerkampen met overnachting en dit voor de duur van 14 dagen. Dit werd overwogen wegens de hoge incidentie van COVID-19 bij jongeren in de Aalsterse regio en in een streven om minder kampen te moeten stopzetten omwille van COVID-besmettingen.

Als preventieve maatregel zullen alle* deelnemers van kampen met overnachting die de komende twee weken vertrekken, ten vroegste 72 uur en minimaal 24 uur voor kampvertrek, een gratis preventieve PCR-test kunnen krijgen via de testbus van UZ Gent die op locatie komt.  De aanvragen zullen gecentraliseerd binnen onze regio behandeld worden. Dit betekent dat de effectieve testlocatie mogelijks op grondgebied van een naburige gemeente kan liggen. 

Het pilootproject loopt de komende twee weken: start op maandag 19 juli en eindigt op zondag 1 augustus.  

Het wordt sterk aanbevolen om alle* deelnemers van kampen met overnachting voor de start van het kamp te testen met een PCR-test. Deze test wordt gratis aangeboden via het pilootproject van de testbus van UZ Gent. Dit kunnen we realiseren door gebruik te maken van de gratis PCR-reiscodes. Deelnemers wordt gevraagd zelf vooraf al de code aan te vragen, dit kan helpen om het testen vlotter te doen verlopen. 

Enkel wie negatief test kan uiteraard op kamp vertrekken.

We raden sterk aan om deelnemers die een testing weigeren niet toe te laten op het kamp. 

Naast het warm aanbevolen voorstel van een PCR-test voor aanvang van het kamp, wordt voor de leiding een continue testing (3 x per week met een zelftest) gedurende de hele duur van het kamp aanbevolen. In deze zelftesten dient men als organisator zelf te voorzien. Ter volledigheid wordt meegegeven dat een zelftest als solo-vooraf-test niet voldoende is wegens te grote foutenmarge. Zelftesten zijn enkel geschikt voor continue opvolging gedurende het kamp of voor het testen van iemand met symptomen. Op die manier hopen we dat we deze kampen COVID-vrij kunnen laten verlopen.

De testbus met bijhorend collectief, gratis testaanbod,  kan ingeschakeld worden vanaf er binnen de eerstelijnszone een groep is van minimaal 20 kampgangers. Een aanvraag tot testing is dus pas finaal na bevestiging door de ELZ regio Aalst/het UZ Gent. Het is essentieel dat de kamporganisator zelf in kaart brengt wie deelneemt aan het testbus-moment en deze gegevens vooraf aan de verantwoordelijke per gemeente overmaakt.

Deelnemers aan het kamp die niet aanwezig kunnen zijn op het nog te communiceren testbus moment, dienen zelf een PCR-test te regelen via de bestaande, reguliere kanalen en staan hiervoor ook zelf in evenals voor de daarmee gepaard gaande kosten. Via deze link vindt men de nodige concrete info: https://www.eerstelijnszone.be/testen-op-covid-19 

De positieve testresultaten worden binnen 24u aan de kampverantwoordelijke doorgegeven, waarna verwacht wordt dat zij de nodige interne maatregelen treffen.

Mogen we tot slot nog benadrukken dat het gaat om een pilootproject, enkel voor de regio Aalst. Er is momenteel nog geen perspectief of planning om dit ook in andere gemeenten of eerstelijnszones te organiseren. Bij een positieve evaluatie van dit pilootproject bekijkt het Agentschap Zorg en Gezondheid en UZ Gent de mogelijkheid en de nood om dit ook op andere plaatsen te organiseren.

Meer info via info@elzregioaalst.be

 

 

* UPDATE: behalve voor wie reeds volledig gevaccineerd is, hiervoor volstaat het vaccinatie-attest.