Project "Lokale betrokkenheid zorgberoepen in de eerstelijnszones"

  • 20 juli 2020

Het project "Lokale Betrokkenheid zorgberoepen in Eerstelijnszones" ging in 2020 van start om lokale samenwerking te faciliteren. Gefinancieerd door de Vlaamse Overheid, werken de 6 betrokken beroepsverenigingen samen om de lokale kringwerking en de betrokkenheid in de zorgraden te verduidelijken en vooruit te helpen.

Welke beroepsverenigingen werken hieraan mee?

  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Vlaamse Vereniging voor Logopedie
  • Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten
  • Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen
  • Ergotherapie Vlaanderen
  • Belgische Vereniging der Podologen

De VVKP is de trotse penhouder.

Wat wil dit project bereiken?

Het doel van dit project is om zorgverstrekkers het belang van lokale samenwerking te tonen en deze te versterken. De beroepsverenigingen die meedoen aan dit project kunnen en willen hierin een faciliterende rol spelen.

Het project heeft drie doelen:

1. De mogelijkheiden, de meerwaarde en opties voor kringwerking tonen aan de leden

Daarvoor stelt men 3 webinars op die de ervaringen van de verschillende beroepsverenigingen toelichten en zorgt men voor een netwerk activiteiten.

Op donderdag 24 juni werd de eerste webinar gegeven: "Meerwaarde van kringwerking - Loyaliteit en weerstand." Meer info is te vinden via de website van de VVKP.

Een tweede webinar, over kwaliteit en vorming via kringwerking vindt plaats op 3 september. 

Een derde webinar, over administatie & communicatie vindt plaats op 17 september. 

2. De juiste mensen informeren over het werk, de ontwikkelingen en beslissingen van de zorgraad in hun streek.

Hiervoor zal men een netwerk van betrokken mensen in de zorgraad opstellen en met hun een strategie ontwikkelen om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken.

3. Samenwerking tussen de zorgberoepen versterken

Dit project is zeker al een goede start om meer samen te werken op eerste lijn maar stopt hier niet. Men zal ook samen met andere zorgberoepen samenwerken zoals huisartsen, apothekers, etc. Hiervoor zullen de komende maanden verschillende mogelijkheden besproken worden.

Ruimer kader

Het initiatief van deze 6 beroepsverenigingen kadert binnen de projecten ‘ondersteuning zorgaanbieders’. De projecten lopen van 1 april ’20 tot 31 maart ’21. 

De projecten focussen op de ondersteuning van de beroepsgroepen bij een goede lokale organisatie en vertegenwoordiging in de zorgraden en op die manier kunnen bijdragen aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg.

Aan de beroepsverenigingen werd gevraagd te focussen op volgende thema’s:

  • De uitbouw en ondersteuning van een professionele kringwerking
  • Ondersteuning van de vertegenwoordiging in de eerstelijnszones
  • Bevordering van een grondige kennis van het zorgaanbod via de sociale kaart

Een projectsubsidie kan aangewend worden voor het versterken van de lokale werking van de beroepsgroepen.

Voor meer informatie over de verschillende projecten, zijn hieronder de contactpersonen bij de diverse projecten terug te vinden.

Apothekers

De projectaanvrager is het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN).

Contact: hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk

Kinesitherapeuten

De aanvrager is AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie.

Contact: marina.gasten@axxon.be

Thuisverpleegkundigen

De aanvrager is het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV), met als penhouder het Kartel Zelfstandig Thuisverpleging.

Contact: hendrik.van.gansbeke@vlaanderen.wgk.be

Tandartsen

De aanvrager is de Stuurgroep Tandartsen in de eerstelijnszones (STELZ).

Contact: info@vvt.be

Cluster gezondheidsberoepen

Deze cluster omvat podologen, klinisch psychologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten.

De aanvrager is het consortium ‘Cluster Gezondheidsberoepen’, met als penvoerende organisatie de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Contact: Ulrike.kool@vvkp.be