Projectoproep Zorgzame buurten in het Waasland

Wat is het?

Bouw jij mee aan zorgzame buurten in jouw gemeente?

Lees hier wat een zorgzame buurt is. Meer info over de projectoproep van de Vlaamse overheid.

>> meer info: www.zorgzamebuurten.be

Goedgekeurde projecten Waasland

Stekene Boezjeert

Indiener

Raakzaam

Buurt

centrum-Stekene

Korte samenvatting

 https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/stekeneboezjeert

‘Boezjeren’ verwijst naar bewegen. We willen inzetten op ‘actieve beweging’ en ‘positieve gezondheid’ als tegengif voor eenzaamheid en sociaal isolement. Door te ‘boezjeren’ willen we Stekenaren in beweging zetten, uit hun kot lokken en de kans bieden om elkaar te ontmoeten.
Daarvoor zoeken we werkbare detectiesystemen om zorgnoden bij mensen in eenzaamheid of isolement op te sporen (bv. via huisbezoeken) en toe te leiden naar (bewegings-)activiteiten (bv. wandelmaatjes) of te verbinden aan informele hulp (burenhulp).  We creëren ontmoeting via het voorzien van een publieke groene zone met zitbanken, toegankelijke paden en wandellussen op de zorgsite als locatie voor (spontane) ontmoetingen tussen generaties, personen met en zonder hulpvraag, buurtbewoners, informele en formele zorgverleners, … Tegelijkertijd willen we verenigingen, organisaties en diensten ‘in beweging zetten’, hen met elkaar in verbinding brengen. En tenslotte ontwikkelen we samen met de doelgroep en experten instrumenten op maat ter ondersteuning van mantelzorgers.

De middelen zullen voornamelijk ingezet worden om iemand aan te werven die bruggen bouwt tussen onze partners, organisaties en de buurt. Samen onderzoeken we op welke manier het zorgaanbod in de buurt verbeterd kan worden, waar mogelijks hiaten zijn in het huidig (zorg-) aanbod en hoe formele en informele zorg aan elkaar kan verbonden worden. We creëren ontmoetingsplekken waarbij cliënten op maat kansen worden geboden om ‘gewaardeerde sociale rollen’ te vervullen als opstap naar méér inclusie met aandacht voor draagkracht en zelfregie. Een kruisbestuiving tussen interesses, dromen en talenten en antwoorden op noden en behoeften van de buurt.

Contactpersoon: Bram Bogaerts (bram.bogaerts@raakzaam.be

Zorgzame buurt Gazometerwijk

Indiener

Stad en OCMW Sint-Niklaas

Wijk 

Gazometerwijk

Korte samenvatting

https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/gazometerwijk

Het project draait om drie centrale pijlers. Het start met een participatief traject met de buurtbewoners om de noden lokaal in kaart te brengen, via verschillende methodieken (online en papieren bevraging, groepsgesprekken en individuele interviews).

Ten tweede lanceren we een inclusief burenhulpsysteem waarbij buren kunnen aangeven welke hulp ze zelf zoeken en welke hulp ze zelf kunnen aanbieden, zowel online als offline toegankelijk. We willen inwoners niet herleiden tot hun kwetsbaarheid, maar ook op zoek gaan naar de talenten die ze hebben. Dit systeem is een hulpmiddel voor het versterken van de informele zorg, maar ook van de sociale cohesie in de buurt en het tegengaan van vereenzaming bij de deelnemers, we willen hierbij ook optimaal inzetten op groen ruimte.

Ten slotte voorzien we een actiegericht overleg tussen de verschillende lokale zorgpartners om in te spelen op deze noden, de formele zorg toegankelijker te maken en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Contactpersoon: Gwendoline De Vogel (zorgzamebuurt@sint-niklaas.be

Buurtzorg 9160

Indiener

OCMW Lokeren 

Buurt

centrumwijk 

Korte samenvatting

Onze stad activeert buurtzorg in centrum dankzij Vlaamse projectsubsidie - Stad Lokeren

In de buurt ‘centrum Lokeren’ woont een grote groep ouderen, zijn veel sociale woningen met kansarme bewoners, worden personen met een beperking begeleid in zelfstandig wonen, leeft een groep inwoners met niet-Belgische herkomst,… samengevat: een zeer diverse bevolkingsgroep.

De doelstelling van het project is tweevoudig: enerzijds de kennismaking en cohesie binnen en tussen de bevolkingsgroepen versterken en hierdoor de zorg voor elkaar stimuleren: ‘zorgvervlechting’. Anderzijds de drempels naar ambulante hulpverlening verlagen door de ‘zorggeletterdheid’ van de bevolking te vergroten.

Die doelstellingen willen we bereiken door de buurtontmoeting te ondersteunen en te verbreden en de aanwezigheid van welzijnsorganisaties te versterken of zichtbaarder te maken. Cultuur- en sportaanbod wordt gepromoot als middel om informele contacten te versterken. Dat alles met de uiteindelijke bedoeling de ‘zelfzorg’ van de buurt te stimuleren. Het project wordt gedragen door de deelnemende organisaties en medewerking van de stedelijke welzijnsraad en ouderenraad.

Contactpersoon: Kathleen Beirnaert (kathleen.beirnaert@lokeren.be