Uniform medicatieschema ELZ schelde-Leie

Naar een uniform medicatieschema 

Prent medicatieschema

CONTEXT

Vanuit de ELZ Schelde-Leie wensen we in te zetten op het gebruik van een uniform medicatieschema dat meegegeven en aangepast wordt tussen de huisarts, het ziekenhuis en de apotheker. Uit onderzoek blijkt dat heel wat gezondheidswinst gehaald kan worden door een beter medicatiegebruik. Jaarlijks zijn bijvoorbeeld maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten aan medicatiefouten. Hiervan zou minstens de helft vermeden kunnen worden door een correcte inname en een goeie opvolging van de medicatie.

Huisartsen en apothekers zijn daarom al enkele jaren actief bezig met het medicatieschema: elke patiënt die meerdere geneesmiddelen neemt zou een medicatieschema moeten hebben, dat hij actief gebruikt maar ook actief meeneemt naar de huisarts, de huisapotheker, het ziekenhuis,… Toch blijkt dat het vaak de burger zelf is die het belang van een correct en gevalideerd medicatieschema niet begrijpt. Hij krijgt graag een medicatieschema, maar gebruikt het niet actief, hij ziet het eerder als een handig hulpmiddel voor thuis maar neemt het niet mee naar het ziekenhuis of naar de arts/apotheker,… Dit is jammer want net dit zou heel wat problemen kunnen vermijden…
 

ACTIE

Naar analogie van het project Merelbeke zit op schema willen we vanuit onze zone een campagne opzetten om de burger rond het medicatieschema te sensibiliseren. In de loop van zes maanden willen we dat alle burgers die het nodig hebben – en liefst nog veel meer – op de hoogte zijn van het belang van een medicatieschema en er ook één hebben indien zij meerdere geneesmiddelen gebruiken.

Het idee is ons in 2020 te focussen op alle afzonderlijke gemeenten en in 2021 naar buiten te komen met ELZ Schelde-Leie zit op schema. Dit lijkt ons de meest effectieve aanpak gezien een kleinschalige uitrol ons een essentiële factor lijk in het welslagen van dit project.
 

STAPPENPLAN

Stap 1: 0-meting
Om na afloop van onze campagne het effect te kunnen evalueren starten we met een 0-meting. Er wordt een 0-meting gedaan in het Sint-Vincentius Ziekenhuis van Deinze en een 0-meting in alle afzonderlijke gemeenten van onze zone. Deze meting wordt herhaald net na de campagne, 3 maanden na de campagne en 6 maanden na de campagne.

Stap 2: informeren en mobiliseren cruciale actoren -over heel de ELZ-
Voor het slagen van dit project is het de bedoeling hier zoveel mogelijk actoren bij te betrekken en te motiveren om het medicatieschema onder de aandacht van hun patiënten/cliënten te brengen.

Actoren die we hier zeker in mee moeten hebben zijn: 

 • Apothekers en Huisartsen

Wanneer het rond medicatie gaat zijn huisartsen en apotheker een van de meest belangrijke spelers. Via de huisartsenkring van Schelde-Leie werd het project voorgesteld en dit zal nogmaals voorgelegd worden op de bestaande LOK vergaderingen. Hiernaast zullen ook MFOs worden georganiseerd met de artsen en apothekers met als thema medicatie. Hieraan wordt dan ook een voorstelling van het project gekoppeld.

 • Infomoment gemeentebesturen

Er wordt een infomoment georganiseerd voor de gemeenten om hen de campagne voor te stellen. Hun ondersteuning op vlak van bekendmaking, communicatie, logistiek, is immers van primordiaal belang.

 • Infomoment verpleegkundigen

De verpleegkundige is een belangrijke factor in de campagne. De verpleegkundige komt immers vaak bij de patiënt thuis en zet bijvoorbeeld ook de medicatie klaar. Als actor heel dicht bij de patiënt/cliënt zien we het ook als zijn taak om informatie over het schema te geven en de burger te motiveren het schema mee te nemen naar de verschillende hulpverleners en settings.

Stap 3: Samenstellen mini-team per gemeente
Na het inlichten van enkele cruciale actoren rond het project gaan we per gemeente op zoek naar een enthousiaste huisarts, een enthousiaste apotheker en een trekker van de gemeente. 

Stap 4: Uitwerken campagne materiaal
Vanuit een overkoepelende werkgroep over de gemeenten heen wordt het campagne materiaal uitgewerkt. Om de doorstroom naar ELZ Schelde-Leie makkelijk te kunnen maken houden we het materiaal uniform over alle gemeenten.  

Stap 5: Voorstelling campagne op het veranderforum
Tegen juni 2020 hopen we het materiaal klaar te krijgen. Dit materiaal kan dan voorgesteld worden op het veranderforum en verdeeld worden over de gemeenten.

Stap 6: Organiseren van een Ronde tafel per gemeente
Het voorbereiden van de campagne en het uitwerken van het campagnemateriaal zal gebeuren over de gemeente heen. Voor het echt sensibiliseren van de burger lijkt het ons belangrijk om echt af te dalen naar het lokale niveau. Per gemeente gaan we op zoek naar een vertegenwoordiger vanuit de:

 • Gemeente
 • Gezondheidszorg: Huisarts, apotheker, verpleegkundige, kine,
 • Welzijnssector: diensten gezinszorg, OCMW, CAW, mutualiteiten,
 • Het middenveld: Seniorenraad, vrouwenbewegingen,

Met alle vertegenwoordigers vormen we een rond tafel waar we expliciet hun hulp vragen om de burger hierrond te sensibiliseren en deze boodschap samen met ons uit te dragen. Alle actoren wordt er gevraagd waar zij hun steentje aan kunnen bijdragen. Vb: Voorstellen op een evenement van de seniorenraad, organiseren van gericht infoavonden, publicatie in tijdschriften, verdeling van folders, Zo hopen we tot een lijst van acties te komen die specifiek in die gemeente uitgevoerd kunnen worden. 

Stap 7: Groot kick-off moment in de gemeente
Na het samenstellen van een actielijst samen met de ronde tafel wordt een groots kick-off moment georganiseerd. Hierop kan een interessante spreker rond het medicatieschema uitgenodigd worden en kunnen de opgelijste acties bekend gemaakt worden. Dit kick-off moment vormt het officiële startschot van de campagne binnen de gemeente.
 

INDICATOREN

 • De evolutie na de nulmeting van de kennis van het medicatieschema.
 • De evolutie van het aantal burgers die een medicatieschema heeft bij het gebruik van meerdere geneesmiddelen.
 • Het aantal gevalideerde medicatieschemas die in het ziekenhuis terecht komen.
   

Denkt u graag mee over dit thema? Schrijf u dan hier in om deel te nemen aan de werkgroep!Prent medicatieschema