Verslag van het veranderforum op 3/12

  • 10 december 2019

Op 3 december kwamen 42 partners samen voor alweer het laatste veranderforum van het jaar. Enkele sfeerbeelden zijn terug te vinden op de Facebookpagina van de eerstelijnszone!

 

 

 

 

Over een bol wol en een nieuwe vzw

Na een korte (warme en wollige) kennismaking werden de stappen naar de vzw-vorming geschetst voor het forum (zie dit artikel daarover). 

Concrete projecten die de meerwaarde van samenwerking aantonen

Na enkele maanden waarin de nadruk vooral lag op het erkenningsdossier en de vzw-vorming werd vervolgens de honger van velen -toch gedeeltelijk- wat gestild door over te gaan naar de inhoudelijke uitwerking van de eerstelijnszone. Het idee werd geopperd om aan de slag te gaan a.d.h.v. ‘small-wins’, dat wil zeggen: aantonen dat samenwerking loont a.d.h.v. kleine resultaten om vervolgens te evalueren, bij te sturen waar nodig en eventueel op te schalen. Een model van Levuur, die zichzelf participatie-experts noemen, werd voorgesteld als kapstok om concrete projecten aan op te hangen. 

Via een online bevraging werden door diverse partners prioritaire acties naar voor geschoven (operationele doelstellingen uit het beleidsplan waarvan men het wenselijk vond om daar eerst werk van te maken). De aanwezigen op het veranderforum konden uit de top-12 opnieuw aangeven met welke thema’s zij eerst aan de slag willen gaan. Uiteindelijk werd een top-4 weerhouden:

  • Kennisbevordering over partners 
  • Oplijsting samenwerkingsverbanden een aanspreekpunten
  • Lokale interdisciplinaire netwerkmomenten
  • Sociale Kaart 

Tijdens het veranderforum gingen we reeds verkennend aan de slag met deze thema’s. In ‘werkateliers’ (divers samengestelde groepen) zullen deze thema’s verder uitgewerkt worden en uitmonden in een concreet project binnen de eerstelijnszone. Ben je geïnteresseerd in deelname aan één van deze 4 werkateliers, die begin 2020 van start zullen gaan? Geef dit gerust al door via info@elzscheldekracht.be. Een warme oproep volgt nog! 

Lopende projecten

Daarnaast werd er ook een stand van zaken gegeven over enkele projecten die reeds lopende zijn vanuit de eerstelijnszone Scheldekracht (zie verslag voor meer info). 

Lisa De Milde stelde zichzelf nogmaals voor als eerstelijnspsychoog voor 65-plussers. Doorverwijzingen zijn nog steeds welkom via 0493 39 88 00 of elp.ouderen@elzscheldekracht.be! Lisa kan ook steeds gevraagd worden voor een toelichting van het project binnen de eigen dienst/organisatie (bv. bij medewerkers, gebruikersraden, …). 

Een kick-off van de Kring Thuisverpleging Scheldekracht vond plaats op 28 november. Deze kring in oprichting is te bereiken via kringtvp.scheldekracht@gmail.com!

Neem alvast je agenda bij de hand en maak het ook bekend bij alle eerstelijnszorgaanbieders in de zone: op 10 september vindt het trefmoment van de eerstelijnszone Scheldekracht plaats! Deze attractieve en speelse leer-en deeldag voor alle actoren actief op de eerste lijn, waarbij we zullen focussen op het elkaar leren (er)kennen, zówel op intra-als op intergemeentelijk vlak, zal doorgaan in lokaal dienstencentrum ‘t Fazantenhof te Lochristi. Het exacte tijdstip wordt nog gecommuniceerd. We zoeken nog steeds enthousiastelingen om de werkgroep verder te ondersteunen in de verdere uitwerking van het trefmoment, alsook enkele specifieke profielen ter ondersteuning, de dag zelf: op het vlak van communicatie (o.a. lay-out), techniek (licht, geluid, …), een fotograaf, improvisatie- of toneelgezelschappen (of zij die daar goed in zijn!), … Kan je ons helpen? Meldt je dan aan via info@elzscheldekracht.be

 

Het verslag van dit veranderforum is hier terug te vinden.