Word jij lid van de algemene vergadering van ELZ Scheldekracht?

  • 14 februari 2020

In het najaar werd, hoofdzakelijk omwille van tijdsdruk, beslist om de leden van het bestuursorgaan ook aan te duiden als effectieve leden van eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht vzw, dus als algemene vergadering (AV). Dit werd expliciet benoemd als een 1ste fase.

 

In het voorjaar 2020 werd bekeken hoe dit ledenaantal kon uitgebreid worden.

Opdracht van de algemene vergadering

De AV is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vzw. De zorgraad van ELZ Scheldekracht (= bestuursorgaan van  de vzw), koos ervoor om de opdracht van de AV vooral op het bestuurlijke niveau te zien, en minder op het inhoudelijke.

Zo is de AV onder meer bevoegd voor de goedkeuring van het ontwerp van begroting, de goedkeuring van de jaarrekening, het beslissen over de mogelijke uitsluiting van een lid, het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vzw, de omzetting van de vzw, het aanvaarden of het doen van een inbreng om niet van een algemeenheid, het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vzw, het benoemen en het afzetten van bestuurders, het bepalen van de bezoldiging van de bestuurders, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, …

Lidmaatschap o.b.v. engagement

De zorgraad stelt een lidmaatschap o.b.v. engagement voor. Dat wil zeggen dat:

  • alle natuurlijke personen die als eerstelijnspartner werkzaam zijn in het werkingsgebied van de vzw*;
  • die het “pdf bestandGedragscharter AV ELZ Scheldekracht (125 kB)” onderschrijven;
  • én op jaarbasis minstens één forum bijwonen;
  • én actief deelnemen aan minstens één werkatelier**;

een kandidaatstelling tot stemgerechtigd lid van Eerstelijnszone Scheldekracht vzw schriftelijk kunnen richten aan de voorzitter (via info@elzscheldekracht.be, t.a.v. Kristof Galle).

* 'Werkzaam zijn binnen de eerstelijnszone’ vatten we ruim op.

** Lees meer over de werkateliers in het artikel '"Kriebelt het?'"

Iedereen die dat wenst kan toegetreden lid van Eerstelijnszone Scheldekracht vzw worden (weliswaar niet stemgerechtigd).

 

Vragen bij dit lidmaatschap? Stel deze gerust via info@elzscheldekracht.be!